Daily Archives: سپتامبر 10, 2015

اداره اطلاعات اردبیل باامنیتی کردن شهراردبیل فعالین ملی ومدنی آزربایجان راتحت فشارقرارداده است

ettllat

  سانانیوز: امروز (پنج شنبه ) مورخه 19/6/1394 شهریورماه اداره اطلاعات اردبیل باامنیتی کردن شهراردبیل فعالین ملی ومدنی آزربایجان راتحت فشار قرارداده است . دراین مبنادراول صبح امروزمامورین امینی بامراجعه به مغازه علی واثقی ایشان رابازداشت نموده وبعدازچندساعت فشاروتهدیدآزادمی گردد.…